تکنیک های بهبود فرآیند در سازمان‌ها

مفتاح در مسـیر توسعه سازمان، با الگو گرفتن از نمونه‌های موفق جهانی تلاش می‌کند با ارتقاء دانش و تجربه و بهینه‌ســـــــازی مسـتمر فرآیندهای سازمانی، ارزش‌هاي جدیدی را برای مشـتریان خود خلق نماید.