تجهیزات امنیتی فایروال

 افزایش سطح امنیت شبکه را با فایروال های فورتینت تجربه کنید. فایروال در زمینه امنیت شبکه، عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشانداده است و برند اول جهانی است. این فایروال ها از امکانات زیادی برخوردارند. 

تجهیزات امنیتی

FIREWALL F5 - BIGIP - AFM

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی – قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS – قابلیت اجرای ترافیک SSL/TLS با استفاده از تکنولوژی‌های SSL Offloading و SSL Inspection – قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6 – قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V – قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره – قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Public Cloud و Private Cloud – قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Container و Kubernetes – قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN و NFV – قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های IoT و OT