درباره ما

شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار در سال ۱۳۸۱ به منظور تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی کشور، در حوزه فناوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پا به عرصه حضور نهاد. طی سالیان گذشته توانسته است، با همت پرسنل پویا و همراهی مشتریان وفادار و ارزشمند خود که شریکی مطمئن بوده‌اند، مسیر رشد و ترقی را بپیماید.

پیام مدیر عامل

فردا از آن شرکت هایی است، که با شناخت مشتریان خود در مسیر بهینه‌سازی فرآیندهای ارتباطی و تعامل موثر با آن‌ها گام بر‌می‌دارند. ما نیز در مسیر توسعه سازمان، با الگو گرفتن از نمونه‌های موفق جهانی تلاش می‌کنیم با ارتقاء دانش و تجربه، ارزش‌های جدیدی را برای مشتریان خود خلق نماییم. ما بر این باوریم که در این مسیر سخت و دشوار پیشرفت، تعهد به مسئولیت اجتماعی، کسب رضایت الهی و اعتماد مشتریان، دلنشین ترین تصویری خواهد بود که به دلهایمان نقش می بندد.

محرم حاجی حسن مرمری

چشم انداز

شرکت مفتاح‌‌رایانه‌افزار تا سال ۱۴۱۰ یکی از ۵ شرکت برتر در زمینه‌ی ارائه راهکارهای نوین  IT و ICT و خدمات فنی و مهندسی مرتبط در سطح کشور خواهد بود. این شرکت با چابکی و پویایی و از طریق نقاط قوت منحصر‌به‌فرد خود نیاز‌های واقعی مشتریان را برسی نموده، و راه‌حل‌های مطمئن و هم‌سطح استانداردهای جهانی را به مشتریان ارائه می‌نماید.

ماموریت

ماموریت شرکت مفتاح‌رایانه‌افزار، توانمند‌سازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار مشتریان خود از طریق ارائه محصولات، سرویس‌ها و راهکار‌های مبتنی‌بر فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با اتکا به دانش نیرو‌های متخصص و شرکای قدرتمند خود می‌باشد. کیفیت برتر،استفاده از فن آوری های نوین و تعامل سازنده با مشتریان ،از ویژگی های ممتاز این شرکت می باشد.

ارزش های مفتاح

کراﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ: اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ راﺳﺘﯽ  و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذینفعان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن

مشتری‌مداری: در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار‌دادن ﻣﺸﺘﺮی و اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی او در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌ها 

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه‌وری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن

محوریت کار تیمی: اهمیت کار گروهی نسبت به کار فردی

رقابت‌پذیری: ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

محوریت دانش و یادگیری: ﺧﻠﻖ، ﮐﺴﺐ، ﺛﺒﺖ، اﺷﺘﺮاک وﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه

مسئولیت های اجتماعی

در این خانواده پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی همیشه در سرلوحه  اقدامات خیریه تیم مفتاح‌رایانه‌افزار بوده‌است. در این راستا طی سال‌های متمادی و به صورت خودجوش برنامه‌ها و موارد روز مسئولیت‌پذیری را مانند مسئله بحران محیط‌زیست و انقراض جنگل‌های هیرکانی، با استفاده از سیاست حذف انواع کاغذ در بروکراسی اداری سعی در حفظ ارزش‌های محیط‌زیستی نموده و صرفا از راه آنلاین مکاتبات خود را انجام می‌دهد.