درباره ما

شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار در سال ۱۳۸۱ به منظور تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی کشور، در حوزه فناوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پا به عرصه حضور نهاد. طی سالیان گذشته توانسته است، با همت پرسنل پویا و همراهی مشتریان وفادار و ارزشمند خود که شریکی مطمئن بوده‌اند، مسیر رشد و ترقی را بپیماید.

پیام مدیر عامل

مفتاح رایانه افزار در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و به دنبال تحقق این موضوع بود که بتواند زیرساختی پایدار، قابل اعتماد و بهینه برای مشتریان خود پیاده‌سازی کند. برای این منظور، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا محصولات باکیفیت و به روز تولیدکنندگان بزرگ دنیای فناوری اطلاعات را وارد کرده و در اختیار شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی قرار دهد. اکنون که ۲۱ سال از آن زمان سپری شده است، ماموریت ما هنوز به همین ترتیب است، اما بر این باور هستیم که لازمه‌ی دوام هر مجموعه‌ای توجه به این نکته است که هنوز در روز صفر قرار دارد و باید باکیفیت‌ترین خدمات و مشاوره‌های فنی را ارائه دهد. اصل مهمی که مفتاح رایانه افزار بر آن تاکید زیادی دارد، تعهد، اخلاق‌مداری و رعایت حقوق مصرف کننده است.

مفتاح رایانه افزار در ۲۱ سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش‌های آموزش، تحقیق و توسعه انجام داده تا بتواند خود را همگام با تحولات روز دنیای فناوری اطلاعات به‌روز نگه دارد و با اتکا به توانمندی‌های داخلی، شایسته سالاری و جذب نیروهای جوان و متعهد، شرکت‌ها را در این مسیر دشوار همراهی کند.

فناوری‌های قدرتمندی همچون هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا، متاورس و غیره، نقش بزرگی در پیشرفت کشورها و رفاه اجتماعی دارند، اما این فناوری‌ها در سایه به کارگیری محصولات قدرتمند و تراز اول دست یافتنی هستند. مفتاح رایانه افزار در این راستا، مشتریان را ارزشمندترین سرمایه خود می‌داند و از این رو به پیشنهادها، انتقادها و درخواست‌های آنها به دقت گوش می‌دهد تا بتواند راه حل‌های قابل اعتمادی در اختیار آن‌ها قرار دهد تا هر دو طرف یک تعامل و همکاری برد-برد داشته باشند.

ما به پشتوانه سال‌ها تجربه در حوزه زیرساخت و فناوری اطلاعات، طیف گستردهای از خدمات، امکانات، دانش و تخصص را در زمینه پیاده‌سازی و تامین تجهیزات زیرساختی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات ارائه می‌کنیم. در این مسیر پر پیچ و خم، شرکا، همکاران، سرمایه‌گذاران، مشاوران و تحلیلگران کمک می‌کنند تا بتوانیم به درخواست‌های ریز و کلان پاسخ دهیم. از این رو، شایسته است از تمامی عزیزانی که در گذشته و آینده به مفتاح رایانه افزار کمک خواهند کرد، خسته نباشید بگوییم و از حمایت‌های بی‌دریغ آن‌ها تشکر کنیم.

محرم حاجی حسن مرمری‌

پیام مدیر عامل

مفتاح رایانهافزار در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و بهدنبال تحقق این موضوع بود که بتواند زیرساختی پایدار، قابل اعتماد و بهینه برای مشتریان خود پیادهسازی کند. برای این منظور، تمام تلاش خود را بهکار گرفت تا محصولات باکیفیت و بهروز تولیدکنندگان بزرگ دنیای فناوری اطلاعات را وارد کرده و در اختیار شرکتهای خصوصی و نهادهای دولتی قرار دهد. اکنون که ۲۱ سال از آن زمان سپری شده است، ماموریت ما هنوز بههمین ترتیب است، اما بر این باور هستیم که لازمهی دوام هر مجموعهای توجه به این نکته است که هنوز در روز صفر قرار دارد و باید باکیفیتترین خدمات و مشاورههای فنی را ارائه دهد. اصل مهمی که مفتاح رایانهافزار بر آن تاکید زیادی دارد، تعهد، اخلاقمداری و رعایت حقوق مصرفکننده است.

چشم انداز

شرکت مفتاح‌‌رایانه‌افزار تا سال ۱۴۱۰ یکی از ۵ شرکت برتر در زمینه‌ی ارائه راهکارهای نوین  IT و ICT و خدمات فنی و مهندسی مرتبط در سطح کشور خواهد بود. این شرکت با چابکی و پویایی و از طریق نقاط قوت منحصر‌به‌فرد خود نیاز‌های واقعی مشتریان را برسی نموده، و راه‌حل‌های مطمئن و هم‌سطح استانداردهای جهانی را به مشتریان ارائه می‌نماید.

ماموریت

ماموریت شرکت مفتاح‌رایانه‌افزار، توانمند‌سازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار مشتریان خود از طریق ارائه محصولات، سرویس‌ها و راهکار‌های مبتنی‌بر فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با اتکا به دانش نیرو‌های متخصص و شرکای قدرتمند خود می‌باشد. کیفیت برتر،استفاده از فن آوری های نوین و تعامل سازنده با مشتریان ،از ویژگی های ممتاز این شرکت می باشد.

ارزش های مفتاح

کراﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ: اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ راﺳﺘﯽ  و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذینفعان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن

مشتری‌مداری: در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار‌دادن ﻣﺸﺘﺮی و اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی او در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌ها 

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه‌وری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن

محوریت کار تیمی: اهمیت کار گروهی نسبت به کار فردی

رقابت‌پذیری: ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

محوریت دانش و یادگیری: ﺧﻠﻖ، ﮐﺴﺐ، ﺛﺒﺖ، اﺷﺘﺮاک وﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه

مسئولیت های اجتماعی

در این خانواده پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی همیشه در سرلوحه  اقدامات خیریه تیم مفتاح‌رایانه‌افزار بوده‌است. در این راستا طی سال‌های متمادی و به صورت خودجوش برنامه‌ها و موارد روز مسئولیت‌پذیری را مانند مسئله بحران محیط‌زیست و انقراض جنگل‌های هیرکانی، با استفاده از سیاست حذف انواع کاغذ در بروکراسی اداری سعی در حفظ ارزش‌های محیط‌زیستی نموده و صرفا از راه آنلاین مکاتبات خود را انجام می‌دهد.