• en
  • fa

نظارت، پیاده سازی و اجرا

گام نهائی در ارائه خدمات شرکت مفتاح رایانه افزار در حوزه دیتاسنتر و شبکه، نظارت، پیاده سازی و اجرا می باشد که پیشنیازهای آن ارزیابی دقیق و جمع آوری مستندات، مشاوره و طراحی صحیح است، شرکت مفتاح رایانه افزار آماده ارائه خدمات زیر در راستای نظارت، پیاده سازی و اجرا انواع دیتاسنتر و شبکه می باشد:
زمینه فعالیت ردیف خدمات شرح خدمات
نظارت، پیاده سازی و اجرا  1 پیاده سازی اتاق های سرور و دیتاسنتر نظارت، پیاده سازی و اجرا بخش های دیتاسنتر مانند: اطفاء حریق، UPS ،Coolingکف، سقف و...
 2 پیاده سازی و اجرا اتصالات فیزیکی نظارت، پیاده سازی و اجرا لینک های ارتباطی و اتصالات فیزیکی مانند: مسیر کابل، سینی، لدر، پچ کورد و...
3 نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه LAN نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه LAN مانند: لایه بندی شبکه، بکار گیری پروتکل های VLAN, STP, CDP, VTP و...
4 نظارت، پیاده سازی و اجرا سرورها و سرویس ها نظارت، پیاده سازی و اجرا مربوط به سرورها و سرویس ها مانند: ارتقاء سخت افزار، Mail , Web, DC, OS ....و DHCP
5 نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه بی سیم نظارت بر پیاده سازی و اجرا شبکه بی سیم مانند: لینک های Point to Multipoint ،Point to Point و...
6 نظارت، پیاده سازی و اجرا برنامه های کاربردی نظارت، پیاده سازی و اجرا برنامه های کاربردی و انجام تست نفوذ مانند: Manage Engine Device Expert و...
7 نظارت، پیاده سازی و اجرا سرویس های برون سازمانی نظارت، پیاده سازی و اجرا راهکارهای استفاده از سرویس های برون سازمانی مانند: VPN ،Web ،Mail و...
8 نظارت، پیاده سازی و اجرا سیستم های مدیریتی نظارت، پیاده سازی و اجرا سیستم های مدیریتی شبکه مانند: مانیتورینگ شبکه، کنسول های دسترسی تجهیزات و...
9 نظارت، پیاده سازی و اجرا اتصالات برون سازمانی نظارت، پیاده سازی و اجرا نقاط اتصال به شبکه برون سازمانی مانند: Internet, Intranet, MPLS و...
10 نظارت، پیاده سازی و اجرا مرز شبکه نظارت، پیاده سازی و اجرا لبه مرزی شبکه مانند: روتر یا UTM مرز شبکه، ،WAF استفاده از IPS و IDS و...
11 نظارت، پیاده سازی و اجرا بستر مجازی نظارت، پیاده سازی و اجرا در استفاده از بستر مجازی مانند: ,ESX, vCenter, SRM, Hyper-V و...
12 نظارت، پیاده سازی و اجرا دستگاه های ذخیره سازی نظارت، پیاده سازی و اجرا دستگاه های ذخیره سازی مانند: انواع Storage و سرویس دهی آن، LUN ،Pool و...
13 نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه دیتاسنتر نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه دیتاسنتر و استفاده از پروتکل هایی مانند: OTV, FEX, vPC, VDC و...
14 نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه ذخیره سازی نظارت، پیاده سازی و اجرا شبکه ذخیره سازی مانند: SAN, NAS, DAS و استفاده از پروتکلهایی مانند: ,FC FCOE و...
15 نظارت، پیاده سازی و اجرا نقاط نهایی شبکه نظارت، پیاده سازی و اجرا نقاط نهایی شبکه مانند: کلاینت ها، کاربران، پرینتر و...
16 نظارت، پیاده سازی و اجرا NOC نظارت، پیاده سازی و اجرا NOC مطابق با محیط، تجهیزات و نیازهای کارفرما